cena poľnohospodárskej pôdy

Odhad hodnoty poľnohospodárskej pôdy

 • oceňovanie pozemkov pri prevode vlastníctva, dedičstve, reštitúciách, súdnych
  sporoch a pod.
 • stanovenie všeobecnej hodnoty pozemkov
  v zmysle platnej legislatívy
 • stanovenie aktuálnej trhovej ceny pozemkov v danej oblasti
 •  

  Zapísaný v Zozname znalcov, tlmočníkov a prekladateľov vedenom MS SR Evidenčné číslo znalca: 914558


  uniag

Rastlinná produkcia

sudny znalec hudec

- oceňovanie škôd spôsobených prírodnou   katastrofou alebo živelnou pohromou v rámci   schémy štátnej pomoci
- stanovenie všeobecnej hodnoty majetku na   úseku rastlinnej výroby
- vyčíslenie škody pri poškodení majetku na   úseku rastlinnej výroby, napr. pri poistných   udalostiach
- posudzovanie a stanovenie škôd na porastoch   spôsobených poľovnou zverou
- oceňovanie porastov, zásob a komodít na   úseku rastlinnej výroby
- vyčíslenie majetkovej ujmy za obmedzenie   využívania pozemkov
- profesionálna expertíza pri špecifických   chorobách poľnohospodárskych plodín
- iná expertízna činnosť na úseku rastlinnej   výroby a ochrany rastlín proti chorobám
  a škodcom

Záhradníctvo

Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre

- vyčíslenie škôd na úseku záhradníctva
- oceňovanie spoločenskej hodnoty drevín
  a ostatnej zelene v intraviláne
- posudzovanie vitality a poškodenia drevín
  z hľadiska sadovníckej hodnoty
- znalecké posudky vo veci výrubu stromov
- znalecké posudky v oblasti zdravotného stavu   drevín a mestskej zelene
- oceňovanie straty resp. škôd spôsobených   prírodnou katastrofou alebo živelnou pohromou

ocenovanie pozemkov

Záhradníctvo - poľnohospodarstvo - znalec - podny fond

Kontaktné údaje 

Zamestnávateľ:
Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre
Katedra ochrany rastlín
Trieda A. Hlinku 2, 949 76 Nitra
Osobný kontakt:
E-mail: kamil.hudec@uniag.sk
Telefón: 037/641 42 50
Mobil: 0905 14 57 64

Cena znaleckého posudku 

Cena znaleckého úkonu závisí od:
- časovej náročnosti znaleckého úkonu
- rozsahu znaleckej činnosti v zmysle
  legislatívnej tarify
- vzdialenosti predmetu resp. miesta
  výkonu činnosti
- požiadaviek na urýchlené vypracovanie   znaleckého úkonu
- iných okolností

Odborná charakteristika znalca 

- špecialista na ochranu rastlín
- profesionálne skúsenosti v oblasti fytopatológie
- konzultácie a poradenstvo v oblasti
   ochrany rastlín
- flexibilita a serióznosť