Znalec nitra - ceny pôdy - oceňovanie pozemkov

Ochrana osobných údajov

Prevádzkovateľom webových stránok - súdny znalec www.znalec-polnohospodarstvo.sk (ďalej len „stránky - súdny znalec“) je živnostník Doc. Ing. Kamil Hudec, PhD. - Blumeria consulting so sídlom 94901 Nitra, Ľ. Okánika 590/4, zapísaná v živnostenskom registri, číslo živnostenského registra: 340-27483 (ďalej len „živnostník Doc. Ing. Kamil Hudec, PhD. - Blumeria consulting “). Účelom tohto dokumentu (právnych podmienok) je poskytnúť návštevníkom stránok informácie o podmienkach použitia stránok. Každý návštevník stránok - súdny znalec je povinný oboznámiť sa s týmto dokumentom a použitím stránok vyjadruje svoj súhlas s podmienkami, ktoré sú v ňom uvedené.Obsah stránok je výlučne informatívny a nezáväzný charakter. Živnostník Doc. Ing. Kamil Hudec, PhD. - Blumeria consulting vyvíja náležite úsilie, aby obsah stránok - súdny znalec a informácie na stránkach uvedené boli bezchybné, neposkytuje však žiadnu záruku za použitie obsahu stránok - súdny znalec alebo informácií na stránkach uvedených.

Obsah a dizajn stránok - súdny znalec sú duševným vlastníctvom živnostníka Doc. Ing. Kamil Hudec, PhD. - Blumeria consulting , pričom akékoľvek a všetky práva k týmto predmetom duševného vlastníctva sú vyhradené. Akékoľvek použitie obchodných značiek a ochranných známok, ktoré sú na stránkach - súdny znalec uvedené alebo zobrazené, najmä nie však výlučne kopírovanie, úprava, rozširovanie alebo akékoľvek komerčné použitie obchodných značiek a ochranných známok je zakázané bez predchádzajúceho písomného súhlasu živnostníka Doc. Ing. Kamil Hudec, PhD. - Blumeria consulting. Obsah stránok môže byť použitý iba v súlade s podmienkami tohto dokumentu (právnych podmienok) a v súlade s podmienkami aplikovaných všeobecne záväzných právnych predpisov. Živnostník Doc. Ing. Kamil Hudec, PhD. - Blumeria consulting udeľuje súhlas výlučne len na prezeranie, tlačenie alebo uchovanie obsahu stránok - súdny znalec na osobnú nekomerčnú potrebu. Akékoľvek iné použitie obsahu stránok - súdny znalec, najmä nie však výlučne kopírovanie, úprava, rozširovanie alebo akékoľvek komerčné použitie obsahu stránok alebo jeho časti je zakázané bez predchádzaeho písomného súhlasu živnostníka.

Živnostník Doc. Ing. Kamil Hudec, PhD. - Blumeria consulting si vyhradzuje právo kedykoľvek, bez predchádzajúceho upozornenia a výlučne podľa vlastného uváženia zmeniť alebo upraviť obsah stránok, ako aj ukončiť prevádzku stránok - súdny znalec. Všetky osobné údaje návštevníkov stránok -súdny znalec, ktoré sú poskytnuté živnostníkovi Doc. Ing. Kamil Hudec, PhD. - Blumeria consulting prostredníctvom stránok, sú poskytnuté výlučne na základe dobrovoľnosti. Živnostník Doc. Ing. Kamil Hudec, PhD. - Blumeria consulting nezhromažďuje, neposkytuje tretím osobám ani akýmkoľvek iným spôsobom nespracúva osobné údaje návštevníkov stránok - súdny znalec bez predchádzajúce súhlasu dotknutej osoby so spracovaním osobných údajov v súlade so zákonom č. 428/2002 Z.z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov. Pri používaní stránok súdny znalec môžu byť v počítači návštevníka stránok uložené a použité súbory na sledovanie informácií na stránkach - súdny znalec a na počítanie analýzu návštevnosti stránok - súdny znalec. Účelom týchto nástrojov je výlučne analýza fungovania a návštevnosti stránok - súdny znalec. Tieto nástroje neslúžia na zhromažďovanie osobných údajov návštevníkov stránok - súdny znalec. Väčšina prehliadačov umožňuje odmietnuť tieto nástroje. Živnostník Doc. Ing. Kamil Hudec, PhD. - Blumeria consulting si vyhradzuje právo kedykoľvek, bez predchádzajúceho upozornenia a výlučne podľa vlastného uváženia zmeniť alebo upraviť podmienky používania stránok -súdny znalec.

E-mail: kamil.hudec@uniag.sk